Photographie conceptuelle japonaise des années 70. Norio Imai, Kazuyo Kinoshita, Masafumi Maita, Kanji Wakae, Katsuro Yoshida, Masaki Nakayama