(EXPOSITION)
PHANTASMEN DER MODERNE, PUPPEN, KÖRPER, AUTOMATEN,

Catalogue d'exposition, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 1999, cartonné éditeur, 24,2 X 16,6 cm, 493 p., illustrations
(10517 ED)

 

Prix 70 €