Kurt ROESCH RECENT WORK,

Catalogue d'exposition, New York, Buchholz Gallery, 1949, 17,3 X 12 cm, non-paginé, 7 ill. (5946 EV)

 

Prix 25 €