(Kurt ROESCH)
KURT ROESCH RECENT PAINTINGS, CHARLES CUTLER SCULPTURE,

Catalogue d'exposition, New York, Buchholz Gallery, 1946, 17 X 12 cm, non-paginé, 5 ill. (5945 EV)

 

Prix 25 €