(REVUE)
SHI TO SHIRON,

n°3, 1929, Tokyo, Koseikaku shoten, 22 X 15 cm., 266 p., 3 illustrations de Man Ray
(15429 E)

 

Prix 500 €